Domplein 5 en 4

Domplein 5. Meisjes hebben contact met de natuur

Domplein 5. Meisjes leren

Domplein 5. Meisjes spelen

Domplein 4. Jongens spelen

Domplein 4. Jongens leren

Domplein 4. Jongens hebben contact met de natuur

De ingang van de meisjesschool ('Burgerschool der Nederduitsch-Hervormde Gemeente') aan het Oudkerkhof

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

Domplein 5 en 4, de Hervormde Burgerschool voor Meisjes en Jongens

>terug

 

Summary: Once a school for girls (the left half, number 5) and a school for boys (number 4, the right half), a music school now inhabits this building. It was completed in 1926 by architect is D.F. Slothouwer, a professor at the Technische Hoogeschool (university of technology) in Delft. The sculptures above the entrances were designed and made by Trees van Hall, and represent contact with nature, learning, playing, both for the girls and the boys (so six reliefs).

Inleiding

Het gebouw van de Muziekschool was ooit het onderkomen van de Hervormde Burgerschool voor Meisjes (Domplein 5) en de Hervormde Burgerschool voor Jongens (Domplein 4). Het ging om ULO-scholen; het Uitgebreid Lager Onderwijs was vergelijkbaar met de MAVO.

Na verloop van tijd werd de scheiding tussen meisjes en jongens opgeheven. Vanaf dat moment werden de twee gebouwen als één gebouw gebruikt.

De bekendste leraar van deze school/scholen is W.G. van der Hulst, een van de belangrijkste protestantse schrijvers van Nederlandse kinderboeken. Hij schreef onder andere Niek van den bovenmeester, De soete suikerbol, Het wegje door het koren.

Om de school te kunnen bouwen, zijn diverse oude panden geheel of gedeeltelijk gesloopt, en dat is erg jammer. Het gebouw dat al die weggebroken historie vervangt is niet onaardig, maar meer ook niet. Het beeldhouwwerk aan het gebouw daarentegen is indrukwekkend. Merkwaardig dat het zo weinig aandacht krijgt.

Boven de ingang voor meisjes (links) zijn drie reliëfs aangebracht en boven die van de jongens ook. Het gaat om reliëfs van 75 bij 75 cm, met onder andere spelende kinderen. Wat stellen ze voor en wie maakte ze? Hoe luidde de opdracht? Wie ontwierp het gebouw? En passen het gebouw en de reliëfs wel bij elkaar?

De reliëfs

De reliëfs worden in de onderschriften onder de foto's nader beschreven.

Wat hebben de reliëfs gemeen:

 • het gaat om hoog-reliëf: De voorstelling staat vóór de achtergrond

 • ze zijn vierkant, 75 x 75 cm. Hier en daar steken de figuren uit buiten deze randen, waardoor de reliëfs breder dan hoog lijken

 • ze bestaan uit drie 'kolommen': kind-vrouw-kind, kind-lessenaar-kind, kind-kind-kind, kind-boom-kind, kind-globe-kind, kind-boom-kind

 • er is een suggestie van symmetrie maar die is steeds niet volledig; en dat is spannend

 • er wordt gespeeld met het kader. De vlakken worden op intelligente wijze gebruikt. De onderlinge verhoudingen tussen objecten en personen zijn niet 'natuurlijk' maar worden aangepast aan de beschikbare ruimte; de bomen zijn bijvoorbeeld erg klein t.o.v. de kinderen.

De beide reeksen reliëfs (meisjes, jongens) hebben dezelfde opbouw maar zijn gespiegeld aangebracht: contact met de natuur, leren, spelen/spelen, leren, contact met de natuur. De reliëfs zijn een programma, een etalage, een motto: Kinderen zijn onderdeel van een groter geheel, de natuur, er wordt hier intellectuele arbeid verricht en hier kunnen de kinderen spelen.

De reliëfs zijn uit zandsteen gehakt en afgewerkt met de tandbeitel. Met tandbeitels met verschillende tandbreedtes om precies te zijn, het oppervlak van de reliëfs is niet identiek.

Er zijn weinig details aangebracht. Het is allemaal heel vloeiend en plastisch.

De reliëfs hebben een grote uitdrukkingskracht. Ze trekken de aandacht en leiden de toeschouwer gemakkelijk van de concrete voorstelling naar de allegorische bedoelingen erachter.

De plek

Het gebouw staat op een belangrijke plek: het Domplein. Het 'plein' valt ruwweg samen met het Romeinse castellum, een kasteel of fort. Archeologen vermoeden dat er achtereenvolgens vijf castella zijn geweest: vier van hout en aarde, en een van tufsteen. Bij de bouw van de vijfde versie, werd 'het' castellum 'versteend' en vooral in noordelijke richting verder uitgebreid. Pas toen ging de strook grond met de Muziekschool deel uitmaken van het castellum.

Het is niet helemaal duidelijk wat er met het castellum gebeurde nadat de Romeinen het rond 275 na 0 hadden verlaten. Het is aannemelijk dat het bewoond werd door lokale machthebbers, het was ten slotte het enige verdedigbare gebouw in een groot gebied, maar zeker weten doen we dat niet. Er zijn aanwijzingen dat er binnen de muren van het castellum in de vijfde, zesde of zevende eeuw een kapel werd gebouwd, in opdracht van ene koning Dagobert.

Rond 730 gaven de Franken het castellum aan de christenen, aan wat nu de Rooms-katholieke kerk heet. Sterker nog, het castellum werd zelfs in juridisch opzicht een zelfstandig gebied: een immuniteit. De Franken hoopten dat de kerk de Friezen en andere trotse tegenstanders zou bekeren en zo rijp zou maken voor onderwerping. Van Willibrord, een Engelse missionaris, wordt gezegd dat hij vervolgens de aanzet gaf tot de bouw van een kerkje. Maar het is ook mogelijk dat hij de eerder genoemde kapel van Dagobert liet opknappen. Er werden nog meer kapellen en kerken gebouwd, zoals de Heilig Kruis-kapel, de Salvator- of Oudmunsterkerk, en de Maartens- of Domkerk. In ieder geval deze laatste twee kerken waren niet bedoeld voor 'leken' maar voor geestelijken, en natuurlijk waren machthebbers ook welkom. De Buurkerk was voor de gewone mensen.

De Heilig Kruis-kapel werd in de negentiende eeuw afgebroken, de Salvator- of Oudmunsterkerk al in de zeventiende eeuw. Het is mogelijk dat de Heilig Kruiskapel de kapel van Willibrord was.

Bestuurders bouwden hun paleizen in of naast het castellum. Het bisschoppelijk paleis stond aan wat nu de Servetstraat heet en had een directe, overdekte verbinding met de Domkerk; het bestaat niet meer. Het keizerlijk paleis Lofen besloeg ongeveer de halve oostwand van het oude castellum. Het is tot op de kelders afgebroken.

Kanunniken lieten er zogenaamde claustrale (kloosterlijke) huizen bouwen – kanunniken zijn luxe-monniken, die de gelofte van armoede niet hoeven af te leggen. Paleis Lofen en de kanunnikenhuizen werden met de rug tegen de castellummuur gebouwd; later vonden er uitbreidingen plaats waarbij die muur werd doorbroken of overkelderd. Dat laatste was mogelijk geworden door de ophoging van het 'Domplein'.

In de zestiende eeuw kwamen in 'Nederland' de protestanten aan de macht. De meeste mensen waren trouwens nog steeds katholiek. De goederen van de Rooms-katholieke kerk vervielen aan de staat, kerken en vele andere gebouwen kwamen in handen van de protestanten.

In enkele kanunnikenhuizen tegen de noordmuur van het castellum, was in de negentiende eeuw een hervormde school voor jongens gevestigd; de hervormde meisjes hadden hun school aan het Oudkerkhof. Er is daar door de jaren heen veel gesloopt en bijgebouwd. Kennelijk was begin twintigste eeuw de bouwenergie nog niet op. Men besloot beide scholen in een nieuw gebouw aan het Domplein onder te brengen. D.F. Slothouwer werd aangetrokken als architect.

Het gebouw

Het gebouw bestaat uit twee vierkante blokken (aan de uiteinden), drie smallere met topgevel en vier nog smallere verbindingsstukken. Het heeft twee lagen en een kap. Alle ramen hebben dezelfde hoogte. Het gebouw heeft een eenvoudige structuur en is symmetrisch.

De architect

Slothouwer was geen kleine jongen. Hij ontwierp heel veel gebouwen, waaronder de Heilig Hartkerk bij het Wilhelminapark (verbouwd tot appartementen) en de Oranjekerk aan de Amsterdamsestraatweg (op de toren na gesloopt). En verder was hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft.

De beeldhouwer

Thérèse van Hall werd geboren in Utrecht. Zij bezocht de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en was ongeveer zeven jaar leerling van de bekende beeldhouwer Joseph Mendes da Costa.

Y. Koopmans (1997) p. 96: 'Daarnaast heeft Mendes atelierknechtjes in de praktijk opgeleid, en aan vele, meestal welgestelde jongedames privéles gegeven. Van de laatsten is met name Thérèse ('Trees') van Hall (1872 - 1932) te noemen, die van 1894 tot 1901 bij hem in de leer is geweest. Zij heeft incidenteel ook monumentaal werk vervaardigd, zoals in 1903 de bouwsculptuur voor een erker van Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter te Rotterdam, voor de art-nouveau-architect Albert Otten.' Koopmans doet wel erg neerbuigend met zijn 'atelierknechtjes' en 'welgestelde jongedames'. Feit is dat Van Hall zich vooral met kleinplastiek (wat een lelijk woord is dat toch) bezig hield, en die staat lager in de pikorde dan 'monumentaal werk'.

Behalve het reeds genoemde monumentale werk maakte Van Hall ook nog twee grafmonumenten, waarvan een in Utrecht.

C. Scharten is het niet met Koopmans eens: 'Dit is wel het mooiste en eigenste der kunst van Thérèse van Hall: de warme, bezonken ziel, en de stille, zeer eenvoudige, maar in waarheid monumentale vormen, waarin die somwijlen gestalte krijgen. Men moet er zich daarom over verwonderen, dat Thérèse van Hall niet méér de aandacht heeft getrokken onzer bouwmeesters; haar rustige, breede kunst past in de rustige en breede van de besten onder hen.' (Elsevier (1910) p. 81.)

R.W.P. de Vries Jr schrijft over Van Halls tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam: 'Het karakteristieke heeft zij in haar beelden en beeldjes willen uitdrukken en dit met een zekere monumentaliteit, vooral in het grootere werk. Als angstvallig vermeed zij daartoe finesses en détails, om toch het markante in actie en expressie te kunnen behouden, terwijl ook de individueele schoonheid van een model bijkomend is. Nu mag men beweren dat alle ding schoon is, en het er slechts op aan komt het er in te ontdekken, maar dat is toch nog een zeer te betwisten stelling. Mejuffrouw van Hall echter hecht er niet aan of er van hare modellen om hun uiterlijk, om hun figuur, om hunne houding iets aantrekkelijks uitgaat; zij geeft ze gewoon weer zoo als ze daar zijn, vereenvoudigd, tot ze in de houding en uitdrukking het kenmerkende bewaard hebben.' (Elsevier (1911) p. 159.)

Na de tentoonstelling van 1911 wordt er kennelijk nog maar weinig over Van Hall geschreven. Haar reliëfs voor de Hervormde Burgerschool zijn het enige monumentale werk dat ik van haar ken van na 1911.

En wat zegt de Beeldengids Nederland uit 1994 op p. 35 over Van Hall: 'En verder al die andere veredelde artisans die hun anonieme bijdrage hebben geleverd voor het openbaar: [...] Th. Van Hall [...] – om de bekendsten onder deze onbekenden te noemen.'

De bouw

De bouw van de school is goed te volgen dankzij de dossiers van de regenten (bestuurders). De belangrijkste dossiers zijn de notulen van de regentenvergadering en het bouwdossier. Helaas is er geen bestek (beschrijving van de nieuwbouw van de hand van de architect) beschikbaar.

Op 19 december 1919 deelt de voorzitter mee dat hij de mogelijkheid van nieuwbouw gaat onderzoeken.

Op 10 december 1920 blijken de buurpercelen te zijn aangekocht.

Op 15 april 1921 heeft de architect D.F. Slothouwer een eerste schets gemaakt. Het merkwaardige is dat al eerder een andere architect was benaderd: G. van Heerde, en ook hij heeft een schets gemaakt. Hoe dat zo was gekomen is niet meer na te gaan. Op basis van de tekeningen kiezen de regenten op 20 mei 1921 voor Slothouwer. Maar Van Heerde laat het er niet bij zitten. Als de regenten hem tot opzichter willen bombarderen, meldt hij dat hij zal vasthouden aan de oorspronkelijke afspraak. En anders wil hij een schadeloosstelling van f3500,-. Het wordt een slepende kwestie. Op 21 januari 1924 besluiten de regenten Van Heerde maar te betalen, mede omdat hij al zo lang goed werk heeft gedaan voor de club ('toezicht over de schoolgebouwen'). Een van de regenten, die niet bij de vergadering aanwezig was, dreigt zich daarop terug te trekken, maar wordt aan boord gehouden.

Tussendoor spelen zaken als de woonbestemming van een van de aangekochte panden, de financiering, de begroting, sloop, aanbesteding, aankleding, en het uiterlijk van de westmuur; de gemeente wil een monumentale westmuur omdat zij een doorbraak Domplein – Oudkerkhof in gedachten heeft. Aangezien de gemeente niet mee wenst te betalen komt die monumentale westmuur er niet (en de doorbraak gelukkig ook niet).

In een brief van 4 augustus 1924 zegt Slothouwer: 'Voorts dient o.i. De post 'terra-cotta-versieringen' ad f900,- in §11 [van het bestek, JWA], te worden teruggebracht tot f400,- [...].' De gemeente wilde het meerdere niet betalen.

In een brief van 14 januari 1925 pleit Slothouwer voor 'een meer verzorgde bovenafsluiting'. Het is mogelijk dat het hier over de decoratie van de voorgevel gaat, maar zeker is dat niet.

Op 11 januari 1926 wordt de meisjesschool provisorisch ge-opend.

Op 29 april 1926 wordt er gesproken over 'beeldhouwwerk voorgevel der schoolgebouw': 'Verder deelt hij [de penningmeester, dhr. Grootenboer, JWA] mede, dat voor beeldhouwwerk a/d buitengevel der scholen f400,- in het bestek is uitgetrokken, terwijl de kosten der tableaux ongeveer f900,- zullen bedragen. Hij stelt voor het meerdere voor rekening der scholen te nemen [onleesbaar] f500,- daarvoor beschikbaar te stellen. De voorzitter en de h. Grootenboer zullen de tableaux in Amsterdam gaan bezien.'

21 mei 1926: 'De voorzitter doet verslag van zijn bezoek met den penningmeester aan Amsterdam, tot het bezichtigen der beeldhouwwerken voor de beide buitengevels der scholen a/h Domplein. De heer Slothouwer heeft hen daarbij vergezeld. De voorstellingen voldoen heel goed, zodat ter goedkeuring werd besloten. Zij zullen binnenkort in de gevels geplaatst worden.'

Het is nu wel duidelijk dat de regenten:

 • oorspronkelijk geen natuurstenen maar terracotta-beelden in de gevel wilden opnemen

 • opdrachtgever waren en zich ook echt met de uitvoering bemoeiden

 • hadden bepaald of in ieder geval hadden goedgekeurd wat er zou worden afgebeeld

 • bereid waren uit eigen middelen bij te dragen aan goed beeldhouwwerk.

Jammer genoeg is het nog steeds onduidelijk waarom de regenten voor Van Hall hebben gekozen en welke opdracht zij haar hebben gegeven.

De opening van de school

Op 6 september 1926 werd de nieuwe school ge-opend. De plaatselijke kranten besteedden de nodige aandacht aan dit heugelijke feit.

Het Utrechts Nieuwsblad wijdt op 7 september 1926 drie kolommen over de totale lengte van de pagina aan deze zaak. Alle toespraken worden kort verslagen. Enkele citaten: 'Spr. [spreker = voorzitter van het college van regenten: dhr. Quast, JWA] richt dan kort het woord tot den architect prof. D.F. Slothouwer en wenscht hem geluk met zijn benoeming tot hoogleeraar te Delft. De heer Slothouwer heeft in dit bouwwerk de eenheid willen leggen van gedachte en uitdrukking. Het werk legt getuigenis af van zijn kennen en kunnen. Geen enkele wrijving is gedurende den bouw voorgevallen. Spr. brengt tenslotte nog dank aan den aannemer Nagtegaal, den heer Mathijs en den opzichter-uitvoerder den heer Meyssen.'

De volgende spreker was burgemeester J.P. Fockema Andreae. 'Er waren inderdaad heel wat moeielijkheden, allereerst de puzzles van de L.O.-wet [Lager Onderwijs, JWA], dan de financiën, om iets goeds te krijgen, wat toch degelijk en doelmatig was, en toch niet kostbaar, vervolgens om het onderwijs ter plaatse te doen doorgaan, verder om een passende bebouwing voor het Domplein te verkrijgen. Dit nu is tot beider voldoening gereed gekomen [...].'

En dhr. Stamperius, voormalig inspecteur van het onderwijs, meldde: 'Ds. Quast huldigde zooeven prof. ir. Slothouwer, den architect der scholen. Spr. sloot zich gaarne bij die hulde aan en constateerde al vast, dat het type schoollokaal van den heer Slothouwer uitstekend voldoet.'

Het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad gebruikte op 7 september 1926 een hele kolom om de openingsplechtigheid te beschrijven: 'Spr. [Quast, JWA] bracht nogmaals hulde aan prof. dr. ir. D.F. Slothouwer, die bij de opening aanwezig was, voor zijn grootse schepping. Een warme ovatie werd door de leerlingen aan Prof. Slothouwer gebracht. Ook aannemer en werklieden verdienen lof. [...] Daarna werd de vlag ten overstaan van alle leerlingen uit den gevel der school aan het Domplein gestoken en met een blijden jubel en een driewerf hoerah begroet. Ook aan bestuur en leeraren, aan den heer Ruijgrok en prof. Slothouwer werden nog ovaties door de leerlingen gebracht, waarmee de zeer hartelijke plechtigheid was afgelopen.'

Geen woord over het beeldhouwwerk, laat staan over Thérèse van Hall.

Was het beeldhouwwerk al voor de opening aangebracht?

Uit de notulen van de regentenvergadering blijkt dat de reliëfs op 21 mei 1926 gereed zijn en geplaatst kunnen worden.

Het Utrechts Archief bezit een foto uit 1925 waarop het beeldhouwwerk is te zien. Helaas is de datering van de foto ruim (1 januari – 31 december 1925) en dus misschien niet helemaal betrouwbaar.

In het Utrechtsch Dagblad van 2 september 1926 wordt het volgende gemeld: 'Beide aparte ingangen zijn onderscheiden door een gebeeldhouwd gevelsteentje van den Amsterdamschen kunstenaar Van Hall (Prix de Rome [een prijs voor kunstenaars, JWA]), die een jongens- en een meisjeskopje in den steen uitkapte.' Een 'gevelsteentje', dat is heel iets anders dan zes kloeke reliëfs.

Kortom, het is niet zeker dat de reliëfs bij de opening van het gebouw al te bewonderen waren.

De relatie tussen doel en middelen

Het gebouw en het beeldhouwwerk drukken de functie van het gebouw en de achtergrond van de opdrachtgevers uit. Niet voor niets heeft de voorzitter van het college van regenten: Quast, het over 'eenheid van gedachte en uitdrukking'. Het gebouw is strak, systematisch van opzet en licht. Er zijn aparte ingangen (en eigenlijk: scholen) voor jongens en meisjes. De reliëfs:

 • benadrukken de ingangen en geven aan welke ingang voor de meisjes en welke voor de jongens is

 • laten zien wat de functie van het gebouw is, wat er in wordt gedaan

 • geven aan wat kinderen zijn en wat opvoeding en scholing inhouden

 • passen in het lijnenspel van de gevel: De bovenkanten ervan liggen op een horizontale lijn met die van de ramen en deuren van de onderste verdieping

 • bieden met hun ronde vormen en beweeglijkheid een aangenaam tegenwicht aan, en een prettige aanvulling op de strakke architectuur

 • lijken moderne kapitelen (voor wat betreft de plek, als bekroning van zuilen)

 • zijn weliswaar fysieke onderdelen van het gebouw maar geen constructieve (het gebouw stort niet in als je ze weghaalt, om het maar simpel te zeggen).

Het is duidelijk dat de architect rekening heeft gehouden met het beeldhouwwerk. Toch lijken het gebouw en de reliëfs gemakkelijk zonder elkaar te kunnen. Het feit dat de reliëfs wel een constructief onderdeel van het gebouw lijken maar dat niet zijn, maakt hun relatie nog losser.

De tegenstelling tussen de strenge architectuur en het losse beeldhouwwerk is opvallend en niet onaangenaam.

Tenslotte

De reliëfs zijn erg interessant. Er wordt goed en spannend gebruik gemaakt van de ruimte, en van het kader. De afgebeelde personen bewegen echt, ze swingen zou je met een modern woord zeggen. Desondanks kregen en krijgen de reliëfs weinig aandacht. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ze zijn gemaakt door een vrouw en dat er kinderen worden afgebeeld: Deze groepen staan laag in de maatschappelijke pikorde.

Helaas is de zandsteen van sommige reliëfs al enigszins verweerd, en zijn er al stukjes van afgebroken.

Met dank aan Leen Kessels, beeldhouwer.

janwillemarends@gmail.com 12-11-2008 bijgewerkt 07-06-2009

>terug