René van Seumeren, Bartholomeus

Nogmaals Bartholomeus

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht: Bartholomeusbrug

>terug

 

Summary: In 1939 civil cervants warned the Major that the Bartholomeusbrug (the Saint Bartholomy bridge) was no longer safe, and had to be replaced. Although the bridge was designed, and The Hague had approved of its building, it was not constructed until 1952, due to the Second World War. It's architect is an unknown civil servant. The sculpture of Saint Bartholomy was designed and made by René van Seumeren. The name of the bridge and the statue were inspired by the Bartholomeus Gasthuis (= the Saint Bartholomy hospital) nearby.

Inleiding

De Bartholomeusbrug verbindt de Lange Smeestraat en de Catharijnesingel. Aan de kant van de Catharijnesingel staat een beeld van een visser op een zuil.

Hé, een brug, maar is dat dan ook een gebouw? In een gebouw wordt toch gewoond of gewerkt? Voor mijn gevoel is 'gebouw' een neutraal woord, dat prima op een brug van toepassing kan zijn.

Toen de stad Utrecht nog muren en poorten had, waren er op deze plek geen brug en poort. Pas na de sloop daarvan, en wellicht pas rond 1900 werd de Lange Smeestraat doorgetrokken en de Bartholomeusbrug gebouwd. Hij werd genoemd naar het nabijgelegen Bartholomeusgasthuis.

De Bartholomeusbrug is een zogenaamde basculebrug, een brug waarbij het contragewicht van het openklappende deel onder het wegdek van het andere deel is weggewerkt.

Uit de dossiers van B&W

De bouw van de Bartholomeusbrug is, omdat het een bouwproject van de gemeente zelf betreft, goed te volgen dankzij de dossiers van B&W. En ook over het beeldhouwwerk zijn heel wat gegevens vastgelegd.

Op 28 maart 1939 meldt Gemeentewerken (hierna: GW) aan B&W dat de Bartholomeusbrug ''ernstige verschijnselen van ouderdom en slijtage vertoont'. Aan het einde van dat jaar stelt men de kosten van vervanging op f170.000,- waarvan f5.000,- voor beeldhouwwerk.

Op de eerste bouwtekeningen van november 1940 is de huidige vorm al zichtbaar, met natuursteen vervat in baksteen en een soort zuil waar een beeld op kan worden geplaatst. Het concept komt dus bij GW vandaan.

Op 1 februari 1941, Nederland is inmiddels door de Duitsers bezet, keurt het 'Regeeringscommisariaat voor den wederopbouw, afd. goedkeuring van werken' het plan goed. Op diezelfde dag schrijft GW aan B&W: 'Teneinde de omgeving van de brug te verfraaiïen en tevens werkgelegenheid voor beeldende kunstenaars te scheppen, zou op het aanbrengen van eenig beeldhouwwerk kunnen worden gerekend, waarvoor een bedrag van 2% van de bouwsom of rond f4.000,- zou zijn te bestemmen.' Leuk dat men ook de belangen van beeldhouwers meeweegt.

Op 10 april 1941 vergadert de Fabricagecommissie (hierna: FC). Dit is de instantie die onder voorzitterschap van de verantwoordelijke wethouder over bouwplannen oordeelt. Men discussieert over de materiaalschaarste en de gevolgen daarvan voor de brug. Men weet dat de brug er slecht aan toe is. Iemand stelt voor om de bouw uit te stellen. Dan zegt de voorzitter: 'De Gemeente dient niet voor te gaan met het niet uitvoeren van werken.' Er was vanwege de oorlog immers al grote werkloosheid.

Uit diezelfde notulen: 'De heer Van Sasse van Ysselt heeft in het rapport gelezen, dat het aan de bedoeling is een bedrag uit te trekken voor het aanbrengen van beeldhouwwerk. Spr. (spreker, JWA) vraagt of er in verband met het historisch gewordene geen reden is het beeld van Bartholomeus op te richten. De Voorzitter is van mening dat aan de kunstenaar moet worden overgelaten, wat hier zal worden aangebracht. Overigens vestigt spr. er de aandacht op dat er in het rapport sprake is van “beeldhouwwerk”, wat een ruimer begrip is dan “beeld”. De heer Van Sasse van Ysselt wil dan aanraden om, indien het een beeld zal worden, dit een beeld van Bartholomeus te doen zijn. Hiervoor bestaat temeer reden omdat Bartholomeus beteekent “strijdbare zoon” en over deze brug veel strijdbare mensen gaan.' Dit is een leuke alinea: Het is nu duidelijk wie het thema van het beeld bedacht heeft, er is een discussie over de vrijheid van de kunstenaar, en in die 'strijdbare mensen' is een soort passief verzet voelbaar tegen de bezetter.

Op 2 september worden de kosten begroot op f254.000,- inclusief f5.000,- beeldhouwwerk.

Dan valt er in het dossier een gat tot 1947.

In 1947 is wel duidelijk dat de brug er echt heel erg slecht aan toe is. Hij wordt voor steeds meer categorieën verkeersdeelnemers afgesloten. Maar er is vlak na de oorlog geen geld om het probleem werkelijk op te lossen.

De FC komt op 15 november 1949 bijeen. 'De Heer Bardet vraagt, of men het beeldhouwwerk aan de brug waarvoor een bedrag van f6000,- nodig zal zijn, met het oog op de noodzakelijke bezuiniging niet moet laten vervallen. Misschien zou het beeldhouwwerk bekostigd kunnen worden uit het fonds voor verrijking van het stadsbeeld met kunstwerken. De Voorzitter is van mening dat, nu de Gemeente het nog doen kan, het beeldhouwwerk aan de brug moet worden aangebracht. De spreker wijst erop, dat de beeldhouwers in de gelegenheid moeten worden gesteld beeldhouwwerk te maken. De spreker wil de kosten van het beeldhouwwerk ten laste van de bouw van de brug laten brengen.'

De tekeningen uit 1950 lijken sterk op eerdere tekeningen.

Op 2 juni 1950 meldt GW aan B&W: 'Zoals in mijn rapport [...] reeds werd aangegeven, zal de nieuwe brug voorzien worden van enig beeldhouwwerk. Gedacht wordt aan een toepasselijk beeld, aangebracht op de kolom van metselwerk en natuursteen aan de N.W.zijde van de brug aan de zijde van de Catharijnesingel. In het bestek is rekening gehouden met het aanbrengen van bedoelde kolom, het beeldhouwwerk zelf zal echter afzonderlijk dienen te worden opgedragen, bij voorkeur aan een hier ter stede woonachtig beeldhouwer.' Men heeft de Utrechtse Kunstraad verzocht om iemand voor te dragen.

Uit de notulen van de FC van 6 juni 1950: 'De Heer Bardet zou nog niet willen overgaan tot het aanbrengen van het beeld aan deze brug. Spreker zou de uitvoering hiervan willen opschorten totdat de kunstenaars meer behoefte aan werk hebben. Van andere zijde wordt beweerd, dat de kunstenaars nu reeds in een noodtoestand verkeren, zodat deze zienswijze niet gevolgd kan worden. De Heer Bardet wist dit niet. Wel vraagt spreker zich af, of de hiervoor benodigde f6.000,- wel licht gevonden kunnen worden uit het fonds voor de stadsverfraaiïng. De Voorzitter zegt toe dit punt in het College B&W ter sprake te zullen brengen.'

Op 20 januari 1951 meldt de Kunstraad zich eindelijk; men beveelt René van Seumeren aan, hij is Utrechter, een oud-leerling van Donner (decennia lang de invloedrijkste leraar – professor zelfs – beeldhouwen in Nederland) en 'een o.i. zeer talentvol werker'.

Van Seumeren maakt vervolgens op verzoek van GW en ten behoeve van de gemeente-architect dhr. Van der Gaast, een ontwerp van een beeld van St. Bartholomeus, dat op 3 augustus 1951 gereed is. (Het voorstel van Van Sasse van Ysselt heeft het gehaald.) Kennelijk valt dat ontwerp in goede aarde en krijgt Van Seumeren de opdracht.

Op 24 september 1952 is de brug gereed en wordt hij geopend. Het is op de foto in het Utrechtsch Nieuwsblad van die dag niet goed te zien, maar het lijkt erop dat het beeld nog niet is geplaatst. Op 22 oktober 1952 declareert Van Seumeren f7.500,- voor zijn beeld; hij voegt een specificatie bij. In potlood heeft iemand een opmerking over het bedrag op de declaratie geschreven. De opmerking is slecht leesbaar maar lijkt te willen zeggen dat de extra f1.500,- wel uit een ander potje betaald kunnen worden. Was het hogere bedrag een verrassing? Onder de declaratie staan minstens negen parafen, alsof iemand er zeker van wilde zijn dat iedereen zich aan de goedkeuring van dat gedrag verbond!

Op 12 juni 1953 blijkt de brug f576.000,- te hebben gekost.

De architect en zijn ontwerp

Het is niet bekend wie de architect is. Het ontwerp is gemaakt door een anonieme architect van GW; maar misschien was het Van der Gaast wel.

De brug is een echt jaren vijftig-ontwerp met eenvoudig en toch sierlijk smeedwerk, en een fraaie afwisseling van natuursteen en baksteen.

De beeldhouwer en zijn beeldhouwwerk

De beeldhouwer is zoals gezegd René van Seumeren (1923 - 1989). Op een foto in Het Utrechts Archief 'werkt' hij aan dit beeld:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1950-1960/43752

Van Seumeren heeft vooral figuratief werk gemaakt. Hij hakte mensen en dieren, veelal als onderdeel van religieuze voorstellingen. Hij heeft zijn wortels in de periode voor de oorlog, waarin beeldhouwers heel idealistisch 'voor het volk' werkten.

We zien een kalende man met een baard. Hij heeft de netten om zich heen geslagen. Hij staat schuin op een schip dat parallel aan de brug door de golven ploegt, en kijkt in de richting van de Lange Smeestraat. Hij houdt het net open om de gevangen vissen tonen.

Bartholomeus is een van de twaalf discipelen van Jezus. Hij was een visser, en wordt daarom met schip, netten en vis afgebeeld. Op de boeg van het schip is een mes afgebeeld. Dat is een van de traditionele attributen van Bartolomeüs, en verwijst naar het mes waarmee hij volgens de legende ooit is gevild.

Ik vind dit beeld goed geslaagd. Er wordt in een kleine ruimte heel veel gesuggereerd. Wel is de uitdrukking van het gezicht wat neutraal en moet je het beeld met fel licht (en scherpe schaduwen) bekijken om het goed te kunnen zien.

De relatie tussen doel en middelen

De opdrachtgever wilde waarschijnlijk enkel een oversteekplaats bieden, niks meer, niks minder. Wel is de brug versierd met verschillende steensoorten, een meanderend hekwerk, stenen bollen op de uiteinden, tegelpatronen, en ja, met een beeld. Het feit dat het beeld (Bartholomeus) geen relatie heeft met 'brug' toont aan dat het niet veel meer is dan versiering.

Het is duidelijk dat de brug en het beeld bij elkaar horen en waarschijnlijk tegelijk ontworpen en gebouwd zijn: voor de zuil is hetzelfde materiaal gebruikt als voor de brug, en het beeld maakt organisch onderdeel uit van het geheel. De relatie tussen de architectuur en het beeldhouwwerk is dus redelijk los.

Ten slotte

Brug en beeld vormen een fraai ensemble, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet.

Helaas vertoont het beeld enkele diepe scheuren.

janwillemarends@gmail.com 29-04-2009 bijgewerkt 07-06-2009

>terug

Het hek van de brug

Aansluitend, in dezelfde stijl, een bank.

Een natuurstenen bol sluit de zaak af.